Ποδήλατα

Αφήστε το/τα δίπλα στο δημοτικό κάδο ανακύκλωσης

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Μπατσί – Πιτροφός – Κόρθι